+40 727305458 WhatsApp

Case de vanzare Arad | Case-Arad.ro

Cauta

Reglementarea activitatilor imobiliare

PROIECT DE LEGE

LEGE PRIVIND REGLEMENTAREA ACTIVITATILOR IMOBILIARE

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

ART.1 Prezenta lege reglementeaza activitatile de intermediere si consultanta imobiliara.
Administrarea prezentei legi si punerea ei in aplicare, precum si supravegherea si controlul respectarii dispozitiilor sale sunt incredintate Camerei de Comert Imobilar din Romania, investita in acest scop cu puteri de reglementare, decizie, autorizare, interventie si sanctionare, in conditiile, modalitatile si limitele stabilite prin dispozitile ce urmeaza.

ART.2 In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) Oferta imobiliara este oferta facuta de catre societatea imobiliara sau agentul imobiliar, pentru a vinde, a cumpara, a schimba, a inchiria sau a transfera prin orice alt mijloc bunuri imobiliare ori drepturi aferente acestora, difuzata prin mijloace de informare in masa sau comunicata pe alte cai, sub conditia posibilitatii egale de receptare din partea a minim 30 de societati imobiliare si minim 100 de investitori.
b) Informatii confidentiale sunt informatiile de orice natura despre proprietar care nu au devenit publice si a caror divulgare ar putea influenta in mod negativ pretul sau alte aspecte ale tranzactiei/lor imobiliare ale acestuia.
c) Informatii privilegiate sunt informatiile de orice natura privitoare la proprietar sau oricare dintre proprietatile acestuia care nu sunt cunoscute publicului si sunt susceptibile a afecta decizia unui investitor rezonabil, persoanele initiate fiind tinute a nu le divulga si nici exploata in mod direct sau indirect personal sau prin interpusi.
d) Persoana implicata este sotul sau o ruda pana la gradul al treilea sau un afin pana la gradul al doilea care singura sau impreuna cu alte persoane detine actiuni / parti sociale la o societate imobiliara, sau persoana angajata sau colaborator la o societate imobiliara implicata intr-o tranzactie.
Termenii si expresiile care fac obiectul alin.1au semnificatia stabilita lor prin acest aliniat ori de cate ori sunt folositi in dispozitiile ce urmeaza.
In caz de indoiala, calificarea unei persoane, institutii, situatii, informatii, operatiuni sau a unui act juridic, cu privire la includerea in sau excluderea din sfera termenilor si expresiilor cu semnificatia stabilita in alin.1, in vederea determinarii incidentei dispozitiilor prezentei legi se face de catre Camera de Comert Imobilar din Romania, din oficiu sau la cererea interesatului.

CAPITOLUL II
CAMERA DE COMERT IMOBILIAR DIN ROMANIA (C.C.I.R.)

ART.3 C.C.I.R. este o organizatie reprezentativa, cu functie de avizare si control, neguvernamentala cu personalitate juridica, apolitica, independenta si cu autonomie institutionala.
Autoritatea C.C.I.R. se exercita pe tot teritoriul Romaniei .
Sediul C.C.I.R. este in municipiul Bucuresti.
C.C.I.R. isi poate deschide reprezentante in orice alta localitate pe teritoriul Romaniei.

ART.4 Camera de Comert Imobilar din Romania are drept misiune:
a) de a favoriza buna functionare a pietei imobiliare prin definirea cadrului activitatii de intermediere si consultanta imobiliara
b) de a asigura protectia investitorilor, intermediarilor, agentilor, consultantilor imobiliari, contra practicilor neloiale, abuzive si frauduloase

ART.5 Conducerea centrala C.C.I.R si cea regionala va fi asigurata de reprezentantii organizatiilor si asociatiilor conform statutului C.C.I.R.

ART.6 C.C.I.R. are urmatoarele atributii:
a) Stabileste cadrul activitatii persoanelor implicate in activitatea de intermediere si consultanta,
b) Stabileste reguli de intermediere si promovare a bunurilor si ofertelor imobiliare.
c) Prevede comisioanele liber negociabile intr-un plafon minim
d) Acorda aviz favorabil vanzarii de bunuri imobiliare in cazul in care clientul face dovada platii catre societatea imobiliara care i-a prestat serviciul de intermediere
e) Stabileste criterii de acordare/retragere a licentelor si brevetelor
f) Administreaza Registrul de Evidenta Imobiliara
g) Editeaza un buletin informativ imobiliar

ART.7 In exercitarea atributiilor sale C.C.I.R. va colabora cu alte autoritati in vederea asigurarii protectiei investitorilor, intermediarilor, consultantilor, agentilor imobiliari si a transparentei pietei imobiliare.

ART.8 Pentru indeplinirea atributiilor sale C.C.I.R. exercita prerogativele cu care a fost investita, prin adoptarea de norme si emiterea de acte individuale.
C.C.I.R. adopta norme prin regulamente care sunt puse in aplicare prin ordin al presedintelui. Actele individuale sunt deciziile, licentierile, brevetarile .
C.C.I.R. isi stabileste prin regulamente sale interioare organigrama, atributiile de conducere si de executie ale personalului sau.

ART.9 Regulamentele stabilesc norme cu privire la :
a) functionarea Registrului de Evidenta Imobiliara
b) functionarea Camerei Arbitrale Imobiliare de pe langa C.C.I.R.
c) licentierea societatilor comerciale si brevetarea agentilor si consultantilor imobiliari
d) reguli de promovare a ofertelor imobiliare
e) situatiile, datele si informatiile de comunicat catre C.C.I.R. si cele de publicat pentru informarea publicului, modul de tinere a evidentelor, procedurile si termenele de comunicare
f) regimul informatiilor confidentiale si a informatiilor privilegiate
g) orice alte obligatii de evidenta, raportare sau publicitate pe care legea le-ar institui pentru asigurarea protectiei, clientilor , a intermediarilor, a agentilor si a consultantilor imobiliari
C.C.I.R. poate adopta orice alte norme pe care le-ar considera necesare in aplicarea unor dispozitii legale.

ART.10 Cheltuielile privind infiintarea, organizarea si functionarea C.C.I.R., precum si cele necesare pentru dotarea materiala a organismelor infiintate de C.C.I.R., se realizeaza prin autofinantare.
Orice drepturi, taxe si amenzi stabilite prin prezenta lege si percepute sau aplicate de C.C.I.R., precum si tarifele stabilite de acestea, se fac venit la bugetul C.C.I.R.
10% din veniturile C.C.I.R. vor fi alocate pentru programe de urbanism, extinderea fondului locativ, de conservare, restaurare si prezervare a patrimoniului imobiliar, programe umanitare.

ART.11 Angajatii C.C.I.R.sunt obligati sa pastreze stricta confidentialitate asupra oricarei informatii obtinute in cursul sau ca urmare a exercitarii atributiilor si care nu a devenit accesibila publicul larg, ei fiind supusi in privinta unor astfel de informatii, regimului legal al secretului de serviciu.

CAPITOLUL III
CAMERA ARBITRALA IMOBILIARA de pe langa C.C.I.R.

ART.12 C.C.I.R adopta regulamentul de functionare si de procedura al Camerei Arbitrale.
Diferendele dintre societatile imobiliare si agentii lor, dintre agenti si clienti sau dintre societatile imobiliare si clienti, pot fi supuse spre solutionare Camerei Arbitrale de pe langa C.C.I.R.
Pentru ca litigiul sa poata fi supus arbitrajului, este necesara o conventie arbitrala a partilor, in forma unei clauze compromisorii.
In lipsa de stipulatie expresa se considera ca partile au acceptat Regulamentul de procedura al Camerei Arbitrale.

ART. 13 Partile pot recurge la arbitrajul ad-hoc, conventia arbitrala trebuid sa cuprinda sub sanctiunea nulitatii, prevederi privind compunerea instantei si procedura arbitrala.

Prin clause exprese, in conventia arbitrala, partile pot investi instanta sa solutioneze litigiul in
echitate si o pot motiva de dispensarea sentintei arbitrale, fie vorba de arbitraj institutional sau ad-hoc.
Atat in arbitrajul organizat de Camera Arbitrala, cat si in arbitrajul ad-hoc, se aplica dispozitiile Carti a IV a din Codul de Procedura Civila.

CAPITOLUL IV
REGISTRUL DE EVIDENTA IMOBILIARA (R.E.I.)

ART.14 C.C.I.R va infiinta in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei, Registrul de Evidenta Imobiliara in care vor fi inregistrate de la data eliberarii licentei /brevetului : agentii de intermediere imobiliara, societatile de intermedieri imobiliare, consultantii imobiliari si societatile de consultanta imobiliara.
R..E.I tine evidenta tranzactiilor efectuate de persoane fizice brevetate si societati licentiate.
R..E.I clasifica tranzactiile efectuate si ofera informatii despre parametrii financiari si tehnici ai pietii imobiliare.

CAPITOLUL IV
SOCIETATILE si AGENTUL de INTERMEDIERE IMOBILIARA – REGULI de TRANZACTIONARE

ART.15 Intermedierea imobiliara este o activitate realizata de societati imobiliare licentiate conform legii, constand in vanzarea, inchiriere, asociere si/sau cumpararea de bunuri imobiliare ori drepturi aferente lor sau derivand din acestea, precum si in operatiuni accesorii sau conexe.

ART.16 Activitatea de intermediere imobiliara este exercitata de persoana juridica- societate imobiliara licentiate care executa intermediere de bunuri imobile , ca fapt de comert , fie in cont propriu , fie in contul unor terti, prin intermediul agentilor imobiliari brevetati.
Agentii imobiliari pot fi angajati in conditiile Codului Muncii, sau colaboratori in cazul in care sunt inregistrati ca persoane fizice autorizate in conditiile legii 507.

ART.17 Agentul imobiliar este o persoana fizica brevetata, care actionand ca reprezentant exclusiv al unei societati de intermediere imobiliara executa operatiuni specifice numai sub numele si in contul acelei societati, raspunzand personal pentru orice abatere savarsita

ART.18 Activitatea de intermediere consta in :
– Prospectii de piata in vederea identificarii ofertelor imobiliare, in zonele solicitate de clienti
– promovarea ofertei de vanzare
– inregistrarea si clasificarea ofertelor si a tranzactiilor in baza de date proprie
– negocierea in numele clientului, a aspectelor legate de derularea tranzactiei
– informarea clientilor interesati, despre caracteristicile ofertei

ART. 19 Pentru licentiere, societatea de intermediere imobiliara trebuie sa depuna la C.C.I.R, un dosar care sa cuprinda:
a) Certificat de la Registrul Comertului si Industriei.
b) Certificat de inregistrare fiscal
c) Hotarare judecatoreasca de infiintare
d) Statutul societatii din care sa rezulte obiectul de activitate – intermedieri imobiliare
e) Dovada spatiului unde isi desfasoara activitatea (sediul central, filiale, puncte de lucru)
f) Cazier judiciar al angajatilor societatilor de intermediere imobiliara si ai directorilor de filiale sau puncte de lucru
g) Numarul personalului angajat
h) Chitanta de plata a taxei de licentiere

ART.20 Pentru obtinerea brevetelor de catre persoanele fizice ( agenti imobiliari), dosarul trebuie sa cuprinda:

a) contract de munca (dovada ca are 1 an vechime in domeniul imobiliar) sau un curs efectuat la una din institutiile abilitate care au incheiat un protocol cu C.C.I.R

b) cazier judiciar
c) curriculum vitae
d) pentru cei care au mai lucrat in domeniul imobiliar, o recomandare de la ultima societate unde a lucrat
e) autorizatie eliberata in baza Legii 507
f) chitanta de plata a taxei de brevetare
Criteriile de licentiere/ brevetare pot fi diferentiate in functie de performantele realizate de persoanele juridice/fizice.

ART.21 Activitatea de intermediere imobiliara se desfasoara pe baza unui contract intre societatea de intermediere imobiliara, reprezentata prin agentul imobiliar si clientul beneficiar.
Contractul va contine in mod obligatoriu date de identificare a partilor, natura serviciului solicitat, cuantumul onorariului si comisionul/comision de succes, datorat de catre client (vanzator sau cumparator) societatii imobiliare, drepturile si obligatiile partilor, termenul de minim 3 luni, in cazul in care partile nu convin alt termen.

ART.22 Societatilor de intermediere imobiliara la acordarea licentei, li se acorda dreptul de catre C.C.I.R. sa intocmeasca si sa promoveze si sa retraga oferta imobiliara.

ART.23 Oferta imobiliara asa cum a fost definita de art.2, lit a) a prezentei legi poate fi facuta de o societate imobiliara/agent imobiliar, in numele ofertantului.
Informatiile pe care trebuie sa le cuprinda oferta vor fi certificate de titularul de drepturi, care este raspunzator pentru realitatea, exactitatea si integralitatea lor.
Oferta facuta fara acordul scris al ofertantului, ori nerespectand conditiile stabilite prin acord, este nula de drept si atrage pentru cei in culpa, sanctiunile prevazute de lege.
Orice forma de publicitate incitand la acceptarea ofertei care nu pastreaza realitatea, exactitatea si integralitatea informatiilor, duce la sanctionarea celor in culpa, conform legii.

ART.24 Societatile de intermediere imobiliara pot angaja agenti imobiliari, pot include personal specializat specific activitatii acestora si pot detine contracte de colaborare cu agenti imobiliari brevetati.

ART.25 Societatile de intermediere imobiliara au dreptul garantat de prezenta lege de a incasa onorarii, comisioane fixe sau procentuale de la clientii acestora, functie de serviciile prestate ale caror limite minime vor fi stabilite de C.C.I.R.

ART.26 Societatile de intermediere imobiliara au dreptul de a depozita intr-un cont de tranzit, la cererea clientilor, avansurile stipulate in contractele de intermediere, pana la incheierea actelor autentice.

ART.27 Societatile de intermediere imobiliara si alte persoane angajate profesional in intermedierea de bunuri imobiliare pot infiinta asociatii profesionale avand drept obiectiv ridicarea standardelor profesionale ale intermedierii imobiliare.

ART.28 Societatile de intermediere imobiliara au dreptul de a solicita C.C.I.R. sustinerea drepturilor lor in justitie, sau pe langa oricare din forurile abilitate, in cazul in care au fost prejudiciate in interesele lor.

ART.29 Societatile de intermediere imobiliara si agentii lor au obligatia de a asigura executarea prioritara a ordinelor clientilor in cele mai bune conditii existente pe piata, sa nu concureze si nici sa nu manipuleze executarea ordinelor clientilor sau sa determine executarea acestor ordine in conditii de pret si cost mai putin avantajoase pentru client decat pentru intermediar sau pentru o persoana implicata.

ART.30 Societatile de intermediere imobiliara sunt obligate de a pastra secretul operatiunilor solicitate de clientii lor.
ART.31 Societatile de intermediere imobiliara vor urma proceduri uniforme de inregistrare a tranzactiilor, mecanisme de control precum si sisteme de organizare unitare si sunt obligate de a respecta Codul de Conduita in Afaceri Imobiliare, ce va fi elaborat ulterior prezentei legi.

ART.32 Este interzis societatilor imobiliare:
a) sa afecteze in mod artificial raportul dintre cerere si oferta, prin inregistrarea de tranzactii fictive sau prin oscilatii ale preturilor nebazate pe un transfer efectiv de proprietate asupra respectivelor bunuri imobiliare
b) sa efectueze tranzactii pe cont propriu inainte de a fi executat ordinele clientului
c) sa efectueze tranzactii in baza unor informatii privilegiate /confidentiale.
d) sa isi indeplineasca functiile si atributiile in situatie de conflict de interese intre client si intermediar.
e) sa efectueze tranzactii ce contravin celorlalte prevederi ale C.C.I.R.

ART.33 Clientul are dreptul sa apeleze la serviciile unei societatii imobiliare, dar nu poate sa incheie decat un singur contract de intermediere, pentru aceeasi proprietate si numai cu o singura societate imobiliara, sau agent imobiliar persoana fizica brevetata.
In cazul in care incheie si alte contracte cu alte societati, aceasta se realizeaza numai cu acordul primei societati.
In cazul in care a incasat un avans prin intermediul unei alte societati, va instiinta toate celelalte societati cu care are contract si va despagubi conform clauzelor contractuale celelalte societati.
In cazul in care doreste sa retragerga oferta de vanzare, de pe piata, trebuie sa despagubeasca societatea pentru serviciile prestate pana la data retragerii ofertei.
In cazul in care doreste sa modifice pretul, trebuie sa instiinteze societatea/agentiile implicate cu 15 zile inainte.

ART.34 Este interzis sa primeasca avans de la 2 cumparatori distincti, pentru aceeasi proprietate

ART.35 Societatile de intermediere imobiliara sunt obligate de a semnala la C.C.I.R. toate tendintele de frauda din activitate de care au cunostinta.

ART.36 Platile se efectueaza prin contul de tranzit dechis de societatea imobiliara prin care s-a efectuat tranzactia.
In cazul in care capitalul social al societatii imobiliare este mai mic de 10% din valoarea tranzactiei, platile se efectueaza prin contul de tranzit al C.C.I.R. sau al biroului notarial colaborator, sau al unei societati civile de avocatura.
In cazul incheierii tranzactiilor intre persoane fizice, plata se va efectua prin contul de tranzit al al biroului notarial colaborator, sau al unei societati civile de avocatura.

ART.37 Agentul imobiliar persoana fizica brevetata nu poate sa-si dechida o societate imobiliara, in acelasi oras in care societatea la care a activat isi are sediul social, filiale, sau puncte de lucru, mai devreme de 2 ani, in cazul in care colaborarea a incetat inainte de termen,decat cu acordul expres al societatii la care a activat.
Agentul imobiliar nu se poate angaja la o alta societate imobiliara mai devreme de un an, in cazul in care colaborarea a incetat inainte de termen, decat cu acordul expres al societatii.

ART.38 In termen de 5 zile de la autorizare C.C.I.R va face publica lista agentilor imobiliari si a societatilor de imobiliare licentiate sa desfasoare intermedieri imobiliare, precum si lista agentilor imobiliari si a societatilor imobiliatre carora li s-a retras autorizatia sau si-au incetat activitatea la cerere.

CAPITOLUL V
CONSULTANTUL IMOBILIAR si SOCIETATILE de CONSULTANTA IMOBILIARA

ART.39 Consultanta imobiliara este o activitate realizata de persoane autorizate, constand in prestarea cu titlu profesional, de servicii de analiza a pietei imobiliare si a bunurilor imobiliare, de evaluare precum si activitati de publicare, de furnizare de opinii si recomandari in legatura cu vanzarea, cumpararea, inchirierea de bunuri imobiliare.
ART.40 Consultantul imobiliar este persoana fizica legal autorizata, care, in nume propriu sau in calitate de angajat al unei persoane juridice avand ca obiect de activitate consultanta in domeniul imobiliar, efectueaza exclusiv urmatoarele activitati :
a) analiza caracteristicilor bunurilor imobiliare, la cererea clientului
b) activitati de analiza a caracteristicilor pietei imobiliare intr-o anumita perioada de timp, la cererea clientului
c) analiza eficientei investitiilor intr-un anumit bun imobiliar, la cererea clientului
d) inaintarea de recomandari cu privire la dobandirea/instrainarea unui bun imobiliar
e) publicarea studiilor efectuate in domeniul imobiliar
f) alte activitati de consultanta calificate de C.C.I.R.

ART.41 Sunt exceptate de la prevederile prezentei, activitatile de consultanta cu caracter intamplator si care nu sunt remunerate sau recompensate dupa cum urmeaza:
a) activitati de consultanta desfasurate de societatile imobiliare si agentii imobiliari brevetati pentru clientii lor cu ocazia realizarii obiectului lor de activitate
b) aprecierile cu privire la tranzactii imobiliare facute prin intermediul ziarelor, jurnalelor, revistelor cu profil economic, financiar si bancar

ART.42 Consultantii imobiliari, persoane fizice care solicita catre C.C.I.R. autorizarea trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :
a) sa aiba experienta de minim 3 ani intr-unul din domeniile : afaceri imobiliare, economic, financiar, bancar, sociologic, statistica, urbanism, juridic.
b) sa faca dovada unor cursuri in domeniul imobiliar
c) sa nu fi fost condamnata penal.
C.C.I.R va decide cu privire la autorizarea persoanei fizice in calitate de consultant imobiliar, in termen de 20 de zile de la depunerea dosarului si a dovezii de achitare a taxei de autorizare.

ART.43 Persoanele juridice pot fi autorizate ca societati de consultanta imobiliara, daca indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sa fie inmatriculate ca societati comerciale conform Legii 31/1990, cu obiect unic de activitate consultanta imobiliara
b) sa aiba cel putin un asociat/actionar, consultant imobiliar autorizat de catre C.C.I.R

c) sa fi achitat taxa de autorizare

ART.44 Consultantul imobiliar trebuie sa presteze servicile cu profesionalism, sa manifeste competenta si obiectivitate in rapoartele intocmite si aprecierile formulate.
Consultantul imobiliar va utiliza surse de informare adecvate analizelor si recomandarilor formulate, evitand folosirea unor informatii nereale, eronate.
Consultantul imobiliar va pastra evidenta materialelor, a surselor de informare utilizate, pentru ca in orice moment sa poata face dovada bunei sale credinte.
Consultantul imobiliar va face distinctia intre faptele si opiniile personale in rapoartele si recomandarile sale, abordand cu maxima obiectivitate domeniul analizat.
Consultantul imobiliar va indica caracteristicele de baza ale investitiei in cazul publicarii unor studii de analiza, fara a implica direct prin exemplificare un imobil specific sau un anumit client.
Consultantul imobiliar va tine seama de caracteristicile de baza ale investitiei precum si de particularitatile clientului la intocmirea rapoartelor de analiza, de selectare sau la transmiterea recomandarilor si opiniilor sale care privesc un imobil specific sau un anumit client.
Consultantul imobiliar nu va prelua materiale din studiile elaborate si publicate de alti specialisti fara a indica sursa, autorul respectivului material, cu exceptia informatiilor publicate prin rapoarte statistice oficiale.
Consultantul imobiliar nu va face nici o declaratie care sa induca in eroare clientul, privitoare la serviciile pe care clientul le poate presta, la calificarea si calitatile sale profesionale sau la performantele nereale ale imobilelor analizate.
Consultantul imobiliar nu va da in scris sau oral, explicit sau implicit, nici o garantie asupra calitatii sau profitului investitiei analizate, ci va transmite doar cu acuratete informatii, va elabora studii si analize cu privire la imobilele implicate.
Consultantul imobiliar va pastra confidentialitatea informatiilor privitoare la clientii sai.
Consultantul imobiliar este obligat sa-si intocmeasca, sa-si tina evidenta operatiunilor pe care le desfasoara.

ART.45 Consultantii imobiliari si societatile de consultanta imobiliara autorizate sunt obligate sa informeze C.C.I.R., intr-un interval de 10 zile, despre orice modificare ulterioara autorizarii si care afecteaza continutul informatiilor in baza carora a fost obtinuta autorizarea.

ART.46 In termen de 5 zile de la autorizare, C.C.I.R va face publica lista consultantilor imobiliari si a societatilor de consultanta autorizate sa desfasoare activitati de consultanta, precum si lista consultantilor si a societatilor de consultata carora li s-a retras autorizatia sau si-au incetat activitatea la cerere.

ART.47 Consultantii imobiliari si societatile de consultanta se pot organiza in asociatii profesionale, potrivit legii.

CAPITOLUL VI
INCOMPATIBILITATI

ART.48 Orice persoana ce se afla in situatia de detinator de informatii confidentiale si/sau privilegiate nu poate valorifica respectivele informatii si nici sa le faca publice ori sa faciliteze publicarea lor in avantajul propriu sau al unui tert.

ART.49 Nici o persoana fizica sau juridica neautorizata nu se poate angaja in intermedierea de bunuri imobile, precum si orice folosire neautorizata a expresiilor “intermediere imobiliara”, “intermediar imobiliar”, “agent imobiliar”, “consultant imobiliar”, sau a oricarei expresii analoage ori similare atrage raspunderea potrivit legii.

ART.50 Persoanele care in exercitarea atributiilor de serviciu utilizeaza informatii din domeniul imobiliar (altele decat intermediarii – agenti si societati imobiliare) nu le pot folosi pentru a realiza tranzactii si intermedieri imobiliare.

CAPITOLUL VII
CONCURENTA

ART.51 Numarul de licente si brevete este nelimitat, sub nici un motiv nu se poate restrange si restrictiona numarul de brevete si licente acordate persoanelor fizice si juridice ce functioneaza in conditiile legii.

CAPITOLUL VIII
SANCTIUNI

ART.52 Incalcarea dispozitiilor prezentei legi si reglementarilor adoptate in aplicarea acesteia se sanctioneaza disciplinar de catre C.C.I.R.

CAPITOLUL IX
DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

ART.53 In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, societatile imobiliare si de consultanta vor solicita conform procedurii mentionate, licentierea de catre C.C.I.R. si inscrierea in Registrul de Evidenta Imobiliara.

Sursa: www.cameraimobiliara.blogspot.com