+40 727305458 WhatsApp

Case de vanzare Arad | Case-Arad.ro

Cauta

Despre terenuri

Despre terenuri

Teren in intravilan
Partea din unitatea administrativ-teritorială, legal delimitată, destinată construirii şi habitaţiei.
Teritoriul determinat prin Planul Urbanistic General (PUG), care cuprinde ansamblul terenurilor cu şi fără construcţii, ce constituie o localitate.
Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea în extravilan numai pe bază de Planuri Urbanistice Zonale (PUZ), legal aprobate, integrându-se ulterior în Planul General Urbanistic (PUG) al localităţii. Procedeul trebuie aprobat de Consiliul Local.
Teren agricol
Se referă la un teren folosit pentru cultivarea unor culturi.
Din categoria terenurilor cu destinatie agricolă fac parte: terenurile arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, păşunile, fâneţele, serele, solariile, terenurile cu vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte din amenajamente silvice, păşunile împădurite, cele ocupate cu construcţii agrozootehnice şi de îmbunătăţiri funciare, amenajările piscicole, drumurile tehnologice şi de depozitare.
Scos din circuitul agricol (teren)
Scoaterea din circuitul agricol, proces de transferare a unui teren din extravilan în intravilan îi permite proprietarului de teren extravilan să construiască una sau mai multe construcţii pe acel teren.
După ce este scos din circuitul agricol un teren este trecut in intravilan si este impozitat corespunzător (mai mult).
Pentru scoaterea din circuitul agricol trebuie prezentate următoarele acte: cerere; certificat de urbanism şi plan anexă vizat spre schimbare, în care să fie specificat accesul la noua constructie (suprafaţa construită prevăzută pentru imobil şi suprafaţa pentru aleea acces); contract de vânzare – cumpărare; cadastru (plan de amplasament şi delimitare şi fişa corpului de proprietate); extras de carte funciară; aviz de la Agenţia Naţională “Îmbunătăţiri funciare”; dezmembrare corp proprietate (în cazul în care se scoate din circuitul agricol o suprafaţă de teren mai mică decât cea deţinută în acte); plan de încadrare în zona avizat de către OCPI; adeverinţa de la primărie că terenul ce urmează să fie scos din circuitul agricol este introdus în intravilanul localităţii conform PUG aprobat cu o hotărâre a consiliului local (HCL); taxa în funcţie de suprafaţa scoasă din circuitul agricol.
Pădure
Conform Codului Silvic, sunt considerate PĂDURI şi sunt cuprinse în fondul forestier naţional, terenurile acoperite cu vegetaţie forestieră cu o suprafaţă mai mare de 0,25 ha.

Fond Forestier
Conform definitiei din Codul Silvic, titlul I, art. 1,  “Pădurile, terenurile destinate legal, încheindu-se actele împăduririi, cele care servesc nevoile de cultură, producţie ori administraţie silvică, iazurile, albiile păraielor şi terenurile neproductive incluse în amenajamentele silvice, în condiţiile legii, constituie, indiferent de NATURA DREPTULUI DE PROPRIETATE, fondul forestier naţional”.

Categorie de folosinţă a terenului
Caracterizare codificată din punct de vedere al destinaţiei terenului în funcţie de scopul pentru care este utilizat:
•        agricol;
•        silvic;
•        construcţii;
•        exploatare minieră;
•        căi de comunicaţii, etc..
Fond funciar
Totalitatea terenurilor de orice fel, indiferent de destinatie, de titlurile pe bază cărora sunt deţinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte (fondul funciar al unui judeţ, al României, etc.).
Comasare
Comasarea este alipirea a doua sau mai multor loturi, parcele, tarlale dintr-un teritoriu administrativ.
Îmbunătăţiri funciare
Ansamblu de lucrări care au ca scop prevenirea consecinţelor nefavorabile ale acţiunii factorilor naturali asupra terenurilor şi asigurarea folosirii pământului în condiţii de eficientă şi productivitate sporită: îndiguiri, desecări, irigaţii, amendamente calcaroase, asolamente, plantaţii etc. Realizarea îmbunătăţirilor funciare, constituie una dintre obligaţiile principale ale deţinătorilor de terenuri şi fond funciar.

Sursa: ghid.imopedia.ro