+40 727305458 WhatsApp

Case de vanzare Arad | Case-Arad.ro

Cauta

Autorizatia de demolare

Autorizatia de demolare
Desfiintarea, demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea partiala sau totala a constructiilor si instalatiilor aferente constructiilor, precum si a oricaror amenajari se poate face numai pe baza unei autorizatii de desfiintare, emisa in aceleasi conditii cu autorizatia de construire.

Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea (partiala sau totala) a constructiilor si instalatiilor aferente, precum si a oricaror amenajari se face numai pe baza autorizatiei de desfiintare obtinute in prealabil de la autoritatile administratiei locale.
Autorizatia de Desfiintare se emite in aceleasi conditii ca si Autorizatia de Construire, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii. Astfel aceasta are termen de emitere de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, iar perioada de valabilitate este de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval in care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile. In aceasta situatie valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor.
Prin exceptie in cazul justificat in care lucrarile de constructii nu pot fi incepute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autoritatii emitente prelungirea valabilitatii autorizatiei cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acesteia. Prelungirea valabilitatii autorizatiei se poate acorda o singura data si pentru o perioada nu mai mare de 12 luni.
Solicitantul Autorizatiei de Demolare poate fi orice persoana fizica sau juridica detinatoare a unui titlu asupra imobilului, care atesta dreptul de proprietate (contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca etc.), sau a unui contract de concesiune, contract de cesiune, contract de comodat, ori a unui contract de inchiriere (numai pentru constructii cu caracter provizoriu, cu acordul expres al proprietarului de drept).
Documentele necesare emiterii Autorizatiei de Demolare:
– cerere pentru emiterea Autorizatiei de Desfiintare,completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform Documentatiei Tehnice de obtinere a Autorizatei de Demolare (D.T.A.D.);
– actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (in copie legalizata);
– certificatul de urbanism (in copie);
– proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare –D.T.A.D., intocmit in baza prevederilor legale, inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica – semnate si stampilate in original (doua exemplare);
– fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului (doua exemplare);
– avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decat cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (in copie);
– declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;
– certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului (in copie);
– documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de desfiintare (in copie);
– documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare, comunicate o data cu certificatul de urbanism (in copie).

Sursa: www.casamea.ro